Regulamin

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Właścicielem treści niniejszego serwisu jest P.H.”JASTA”Krzysztof Ciepły,ul.Żwirki i Wigury 28, 32-050 Skawina , NIP 679-139-01-69

1.2. Serwis jest przeznaczony dla przedsiębiorców nabywających Towary bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową i tylko takie osoby mogą dokonywać rejestracji w Serwisie (za wyjątkiem serwisu Ogrifox, dla którego założenie konta nie jest możliwe, a tym samym wymagane do złożenia zamówienia), jak również składać zamówienia. Przedsiębiorcą tym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

1.3. Konsumenci mogą dokonywać zakupu Towarów bezpośrednio w sklepie prowadzonym w siedzibie ; w przypadku konsumentów nie zawiera umów na odległość, ani poza lokalem przedsiębiorstwa, możliwe jest natomiast dokonanie przez konsumenta, za zgodą JASTA wcześniejszej rezerwacji Towarów, co jednak nie rodzi po stronie konsumenta, ani JASTA , żadnych zobowiązań, sam zakup Towarów natomiast dokonywany jest przez konsumentów w sklepie prowadzonym w siedzibie JASTA.

1.4. Osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu Towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego – na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów (tzw. TAX FREE). Dotyczy to sytuacji zakupu i odbioru Towarów bezpośrednio z siedziby Jasta.

1.5. Przedsiębiorca składający zamówienie lub dokonujący tylko rejestracji w Serwisie, zwany jest w dalszej części Regulaminu „Klientem”. Postanowienia Regulaminu dotyczące obowiązków Klienta stosuje się odpowiednio, zależnie od kontekstu, do wszelkich osób działających w imieniu lub na rzecz Klienta, niezależnie od podstawy prawnej takiego działania, w tym pracowników, pełnomocników, prokurentów oraz członków organów.

1.6. Klientem może być także podmiot mający siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodar-czej/miejsce zamieszkania, w innym kraju UE lub w kraju trzecim nie należącym do UE z tym, że bez względu na przepisy tego kraju, wyłącznie właściwe będzie dla wszystkich zobowiązań pomiędzy Stronami, w tym wynikających ze złożonych zamówień, prawo polskie, a wyłącznie właściwym do rozpoznawania wszelkich sporów pomiędzy Stronami – Sąd miejscowo właściwy wg adresu siedziby Jasta wskazanego w Regulaminie. Prawo polskie oraz wskazana właściwość Sądu ma również zastosowanie do wszystkich zobowiązań pomiędzy Stronami, w tym wynikających ze złożonych zamówień, w przypadku pozostałych Klientów, tj. mających siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.7. „Towarem” lub „produktem” w rozumieniu Regulaminu są wszelkie produkty – rzeczy, które Klient może nabyć od Jasta, co może nastąpić w szczególności przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych w ramach samego Serwisu, a także przez złożenie zamówienia za pośrednictwem korespondencji przesłanej e-mail-em na adres jasta.2@tlen.pl, jak też przez złożenie zamówienia telefonicznie, a także dokonując osobiście zakupu w siedzibie Jasta. Nie narusza to postanowień Regulaminu obejmujących odpłatność za transport Towarów oraz usługi zdobienia.

1.8. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta jest uprzednie założenie konta w Serwisie (z zastrzeżeniem, iż dla serwisu Ogrifox założenie konta nie jest możliwe, a tym samym nie jest wymagane do złożenia zamówienia) poprzez: (i) wypełnienie formularza zawierającego dane potrzebne do realizacji zamówień; (ii) potwierdzenie, iż dokonujący rejestracji w Serwisie lub składający zamówienie w Serwisie, telefonicznie, mailowo albo osobiście w siedzibie JASTA jest przedsiębiorcą, który będzie dokonywał od JASTA nabywania Towarów wyłącznie bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz akceptacja Regulaminu. Przez akceptację Regulaminu jego treść staje się częścią stosunku umownego pomiędzy Stronami, co obejmuje zarówno korzystanie z samego konta użytkownika Serwisu, jak i zobowiązania umowne odnoszące się do wszelkich zamówień składanych przez Klienta.

1.9. Zakładając konto lub składając zamówienie Klient równocześnie oświadcza w sposób wyraźny, iż akceptuje treść Regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia. Potwierdzenie przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji następuje w formie elektronicznej, tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych dotyczących Klienta.Jasta  zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wprowadzonych danych oraz odmowy rejestracji konta Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w/w danych.

1.10. Założenie konta w Serwisie – rejestracja Klienta – oraz podanie danych osobowych przez Klienta w procesie rejestracji oraz w formularzu zamówienia jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, stanowi natomiast konieczny warunek zarówno do rejestracji w Serwisie – założenia konta, jak i do składania zamówień (za wyjątkiem serwisu Ogrifox, dla którego założenie konta nie jest możliwe, a tym samym wymagane do złożenia zamówienia). Zasady przetwarzania danych osobowych podanych przez Klienta określa pkt 10 Regulaminu.

1.11. W przypadku gdy na towary JASTA udziela gwarancji jest to wyraźnie wskazane w odniesieniu do danego Towaru przy jego zakupie  . W innych przypadkach Jasta jak i producenci lub inne podmioty nie udzielają na Towary gwarancji.

1.12. Na podany przez Klienta adres e-mail w jakiejkolwiek formie,  będzie przesyłał korespondencję handlową i marketingową drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu będzie odbywało się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. usprawiedliwiony interes administratora. Klient ma prawo wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

1.13. W celu zwiększania jakości obsługi Klienta jak i w trosce o bezpieczeństwo zawieranych transakcji, Jasta dokonuje zapisu i archiwizacji korespondencji e-mail, wiadomości SMS oraz prowadzonych połączeń głosowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

1.14. Administratorem serwisu, w ramach którego przedsiębiorcy mogą dokonywać zakupu Towarów, pod adresem  jasta.2@tlen.pl

 

2. ZWROT TOWARU

2.1. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone na co Klient wyraża zgodę przez akceptację Regulaminu (art. 558 § 1 kc).

2.2. Niezależnie od wyłączenia uprawnień z tytułu rękojmi na zakupione Towary, możliwe jest dokonanie zwrotu zakupionego Towaru (możliwość zwrotu nie dotyczy Towarów posiadających na stronie internetowej status „Na zamówienie” lub „Direct Service”, a także innych Towarów, jeśli wyraźnie zawarto to w opisie danego Towaru), za zgodą JASTA, nie później niż w ciągu 90 dni od daty otrzymania lub odebrania Towaru, na warunkach podanych poniżej:

2.2.1. Odesłany Towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Klient.

2.2.2. Po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego Towaru JASTA w ciągu 7 dni roboczych wystawi fakturę korygującą oraz fakturę na Koszty Logistyczne związane z przyjęciem towaru na magazyn zgodnie z pkt. 6.6. JASTA zastrzega możliwość skompensowania Kosztów Logistycznych, o czym klient zostanie poinformowany.

2.2.3. Warunkiem koniecznym zwrotu towaru  rozliczenia faktury korygującej, klient otrzymuję korektę drogą pocztową

6.2.4. Odebranie przez Klienta spedycyjnego listu przewozowego, do którego została dołączona faktura korygująca lub listu poleconego jest równoznaczne z odesłaniem podpisanej kopii faktury korygującej.

6.2.5. Jasta nie przyjmuje od Klientów przesyłek (zwrotów) bez wcześniejszego uzgodnienia. Zgłoszenie zwrotu towaru klient przesyła przez stronę jasta.2@tlen.pl Towar należy zwrócić do JASTAw przeciągu 10 dni od zaakceptowania zgłoszenia, w innym wypadku zgłoszenie będzie rozpatrywane ponownie.

6.3. Towar, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.

6.4. W przypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego Towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego Towaru i za zwrot do jasta

6.5. Klient zobowiązany jest podpisać fakturę korygującą na nieodebrany Towar i uregulować wskazane wyżej koszty w ciągu 2 dni od daty otrzymania faktury korygującej.

6.6. JASTA wyraża zgodę na zwrot zakupionego Towaru, z zachowaniem warunków określonych w pkt od 6.2 do pkt 6.5, jeśli prośbę Klienta uzna za uzasadnioną. W takim przypadku cena podlegająca zwrotowi na rzecz Klienta podlega zmniejszeniu o obciążające Klienta koszty obsługi:

I. Zapłata w walucie PLN
a) w przypadku zwrotu w okresie od 0 do 14 dni od daty zakupu o 5 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 PLN plus 5 PLN za każdą zwracaną pozycję.
b) w przypadku zwrotu w okresie od 15 do 45 dni od daty zakupu o 15 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 PLN plus 5 PLN za każdą zwracaną pozycję.
c) w przypadku zwrotu w okresie od 46 do 90 dni od daty zakupu o 30 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 PLN plus 5 PLN za każdą zwracaną pozycję.

6.7. Nota do zakupionego obuwia  – reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem; otarcia i przetarcia szwów; zabrudzenia; zacieki i plamy; uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji; uszkodzenia powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych; uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania obuwia do stopy; wygoda obuwia; fałdowanie skór z powłoką.

Zasady konserwacji:
Zanieczyszczenia oczyścić wilgotną szmatką lub gąbką, wysuszyć i dopiero wówczas konserwować, wyrób przemoczony wymaga wysuszenia w temp. pokojowej (z dala od pieców i grzejników) w czasie ok. 18 godzin. Na wysuszone wierzchy skór należy nanieść niewielką ilość środka konserwującego właściwego dla zastosowanego rodzaju skóry.
Ze względu na naturalne wykończenie skór, do codziennej konserwacji nie zaleca się past samo-połyskowych (na bazie rozpuszczalników mogących uszkodzić powłokę), które powinny być stosowane sporadycznie, przed nałożeniem następnej warstwy pasty należy wypolerować lub zmyć poprzednią warstwę, po wyschnięciu pasty, skórę należy wypolerować, wyroby ze skór welurowych i nubukowych należy czyścić wyłącznie specjalnie do tego przeznaczoną szmatką lub mocno wyciśniętą zmoczoną tkaniną, oraz środkami konserwującymi w aerozolu, przeznaczonymi do odpowiedniego rodzaju skór wierzchnich. Po każdorazowym zakończeniu pracy obuwie należy poddać procesowi konserwacji, co zapewni długotrwałe użytkowanie. Obuwie nie konserwowane nie podlega reklamacji. Przed ponownym przystąpieniem do pracy sprawdź czy obuwie nie jest uszkodzone.

Zasady reklamacji butów :
Buty polskich producentów  podlegają gwarancji producenta do 12-miesięcy od daty zakupu, przy czym okres ten może ulec skróceniu w zależności od stopnia zużycia produktu, biorąc pod uwagę rodzaj i przeznaczenie obuwia. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieprawidłowego użycia obuwia lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.   Dopuszcza się rozpatrzenie reklamacji na podstawie zdjęć reklamowanego Towaru. Zdjęcia muszą być przesłane jasta.2@tlen.pl  Producent obuwia w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia reklamowanego Towaru wypowiada się na temat zasadności reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, producent może zaproponować naprawę towaru, wymianę towaru na nowy wolny od wad, zwrot zapłaty, obniżkę ceny lub rabat w innej formie. W ramach gwarancji Klientowi oferuje się zwrot ceny wyłącznie za jednoczesnym zwrotem obuwia.

2.11. Dopuszcza się rozpatrzenie reklamacji na podstawie zdjęć reklamowanego Towaru. Zdjęcia muszą być przesłane wraz z opisem reklamacyjnym.

2.12. W przypadku, gdy konieczne będą oględziny reklamowanego Towaru, Klient przesyła go do JASTA  na własny koszt.

2.13. Odpowiedzialność Jasta obejmuje jedynie zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, wszystkie inne okoliczności, w tym nieprawidłowe użycie, eksploatacja, zużycie lub nieprawidłowa konserwacja Towaru (co podlega samodzielnej ocenie ze strony JASTA), nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności JASTA, w tym podstawy reklamacji zakupionych Towarów. Termin i forma rozpatrzenia reklamacji przez JASTA są uzależnione od okoliczności oraz dostosowane do sposobu komunikacji ze strony Klienta.

2,14. Jasta nie ma obowiązku informowania o zmianie jaka dokonywana jest przez producentów przy produkcji asortymentów. Informujemy,że towar może różnić się od towaru zakupionego wcześniej. Klient ma obowiązek zapytania o interesujący go produkt.  .

2,15. W przypadku uwzględnienia reklamacji, producent może zaproponować naprawę towaru, wymianę towaru na nowy wolny od wad, zwrot zapłaty, obniżkę ceny lub rabat w innej formie.

2.16. Jasta nie ponosi odpowiedzialności za zmianę decyzji klienta , bo wykonanym zdobieniu. Klient ma obowiązek poinformować firmę Jasta o formie zdobienia: sitodruk , haft , termodruk, flex.

.

 

3. USŁUGI ZDOBIENIA

3.1. Procedura wykonania usługi w przypadku nadruków wykonywanych bezpośrednio na odzieży:

  • Klient składając zamówienie na Towary informuje JASTA , iż na Towarach będą wykonywane zdobienia.
  • Następnie Klient kontaktuje się z JASTA wykonującą zdobienia celem ustalenia szczegółów dotyczących zdobień.
  • Klient dokonuje zapłaty za Towary, na których ma zostać wykonane zdobienie korzystając z form płatności: odroczony termin płatności, zapłata kartą płatniczą on-line lub przedpłata.
  • Firma wykonująca zdobienia odbiera od JASTA Towary, wykonuje zdobienie i dostarcza z powrotem do JASTA.
  • Następuje wysyłka Towaru.

3.2. Procedura wykonywania usługi w przypadku wykonania emblematów:

  • Klient składa zamówienie i informuje JASTA , iż do tych Towarów będą wykonane emblematy.
  • Ustala się czy emblematy mają zostać wysłane z tą przesyłką czy też w innym terminie.
  • Następnie Klient kontaktuje się z firmą wykonującą zdobienia celem ustalenia szczegółów dotyczących emblematów.
  • W przypadku wysyłki Towarów bez oczekiwania na emblematy wysyłka następuje niezwłocznie, natomiast w przypadku wysyłki z oczekiwaniem na emblematy wysyłka następuje po otrzymaniu emblematów od firmy wykonującej zdobienia.

 

3.3. Płatności za usługi zdobienia będą dokonywane odrębnie, według cennika wskazanego przez wykonawcę tych usług, na rachunek bankowy JASTA w formie przedpłaty, odroczonego terminu płatności lub zapłaty gotówką przy odbiorze Towaru.